top of page
Carnaval-drummers

Verblijven op Parade Mundial

Er zijn meerdere mogelijkheden om in Elsloo te verblijven tijdens Parade Mundial. Zo is er Kasteel Elsloo voor diegene die midden in het bos wil slapen, Camping Catsop, een mooie camping op loopafstand waarbij je door het pitoreske Catsop loopt of B&B Bie Janssen als u midden op het parkoers wil overnachten

Komen naar Parade Mundial

Wij raden aan zoveel mogelijk met de fiets of te voet Parade Mundial te bezoeken aangezien parkeermogelijkheden in de directe nabijheid van het festival beperkt zijn. Dus doe gezond en stap in het rond om Parade Mundial te ontdekken

Parkeren op Parade Mundial

Parkeermogelijkheden in de buurt van het festival zijn beperkt en we raden zoveel mogelijk aan gebruik te maken van voet of fiets. Mocht het niet anders kunnen kunt u parkeren op het parkeerterrein van S.V. Haslou. Parkeren is ten alle tijden op eigen risico

Sponsors

Wij danken al onze trouwe sponsoren die dit feest al jaren tot een succes maken. Sponsor worden voor onze volgende editie? Neem contact op met de organisatie

Carnival Band Drummers

ANBI Verklaring

Naam van de instelling

Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse

Informatienummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, RSIN: 857293436

Postadres

Stationsstraat 145, 6181 AG ELSLOO

E-mailadressen

infoparademundial@gmail.com

bookingparademundial@gmail.com

eventsparademundial@gmail.com

Doelstelling

De doelstelling staat verwoord in artikel 2 van de statuten van de stichting en luidt als volgt:

 • Het organiseren van sociaal culturele activiteiten;

 • Het financieel steunen van algemeen nut beogende instellingen met aanverwante doelstelling;

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Werk
De Stichting Cultureel Festival Mundial Aelse tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het tweejaarlijks organiseren van een Cultureel Festival in de historische dorpskern van Oud Elsloo;

 • Uitingen van andere culturen (muziek, dans, show, circus, theater) laten zien in een parade en op diverse plaza’s en de koppeling leggen met de eigen leefomgeving;

 • Inzet van vrijwillige medewerkers en verenigingen bij de uitvoering van het programma.

Geldverwerving
Het festival is vrij toegankelijk voor de bezoekers. Door het verkrijgen van subsidies, sponsorgelden, vrijwillige bijdragen van bezoekers en een opslag op de consumptieprijs wordt er naar gestreefd om kostendekkend te werken

Vermogensbeheer
Middelen die niet benodigd zijn voor het komend festival worden ondergebracht op een spaarrekening.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet voor het realiseren van de doelstelling van de vereniging. Bij liquidatie zal een eventueel batig saldo worden besteed voor een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Bestuur

Voorzitter:
Erik Thommassen

Secretaris/Penningmeester:
Roger Pepels

Bestuurslid:
Denise Gelissen

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichte werk. Er is geen personeel in dienst.

Actueel verslag van de uit te voeren werkzaamheden

Opsomming van de activiteiten die recent uitgevoerd werden:

 • Het houden van medewerkersvergaderingen (2-maandelijks)

 • Het houden van bestuursvergaderingen (3-maandelijks)

 • Het organiseren van een cultureel festival (2-jaarlijks)

 • Het voeren van een pr-campagne (2-jaarlijks)

 • Het uitroepen van een zomerkoningin (2 jaarlijks)

 • Het publiceren van artikelen (periodiek)

 • Het publiceren van een internet en facebookpaginas (continue)

 • Her onderhouden van contacten via sociale media, Twitter en Facebook (continue)

 • Het overleg voeren met meewerkende (culturele) verenigingen, scholen en instellingen

Voor onze concrete agenda, historie, nieuwsberichten e.d. bezoek onze website https://parademundial.nl en onze facebookpagina.

Financiële verantwoording

Balans

Balans 2016-2017-2018-2019

Balans 2019-2020-2021

Staat van baten en lasten

Baten en lasten 2018

Baten en lasten 2019

Baten en lasten 2020

Baten en lasten 2021

Toelichting

De Stichting Cultureel Festival Mundial is een financieel gezonde stichting. Met name door de ontvangen sponsorgelden, subsidies van gemeente en provincie en giften van bezoekers van het festival. Het eigen vermogen daardoor redelijk in relatie tot de risico’s die gelopen worden. De vereniging heeft geen materiële vaste activa. Er is geen personeel in dienst.

bottom of page